REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.browarczterysciany.pl.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego – Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana, miejsce wykonywania działalności: ul. Milicka 32, 55-100 Trzebnica; NIP: 9151708055, REGON: 361731497 zwany także zamiennie „Sprzedawcą”. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: 693 868 608, w godzinach od 9:00 do 17:00, koszt połączenia wg stawek Operatora lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@browar4sciany.pl.
  2. Definicje:
   1. Dzień roboczy – jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.
   3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.
   4. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
   5. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
   6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. Konto – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   8. Przedmiot transakcji – Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
   9. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   10. Sklep Internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.browar4sciany.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
   11. Sprzedawca/Usługodawca zwany dalej Administratorem danych osobowych – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
   13. Towar – szklanki, etykiety, podkładki prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży. Definicja nie obejmuje piwa.
   14. Piwo – piwo prezentowane w Sklepie Internetowym, którego na jego łamach dotyczy wyłącznie możliwość zamówienia, a do umowy sprzedaży dochodzi przy odbiorze piwa przez osobę pełnoletnią i płatności na miejscu w sklepie przy ul. Milickiej 32 w Trzebnicy. 
   15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
   16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   17. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O Prawach Konsumenta (DZ. U. 2014 POZ. 827 ze zm.)
   18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.browar4sciany.pl
  4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  5. Sklep internetowy www.browar4sciany.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem multimedialnym podłączonym do sieci Internet: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Safari w wersji najnowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji; minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
  8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
  2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
   1. Wypełnienie Formularza Zamówienia
   2. Kliknięcie pola „załóż konto”
   3. Potwierdzenie chęci utworzenia konta przez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. 
  3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: Imię i Nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  4. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny do usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@browar4sciany.pl.
  5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się  w momencie dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następują po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
   1. Wypełnienie Formularza Zamówienia
   2. Kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: Imię i Nazwisko, Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: towary, ilość towarów, miejsce i sposób dostawy towarów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.
  6. Usługa elektroniczna „Formularz Zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość Zamówienia.
  2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową – Formularz Zamówienia.
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien założyć Konto – podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
  9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 4. TERMIN, KOSZTY I DOSTAWA TOWARÓW
  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą Paczkomatu firmy InPost lub za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej na terenie Polski. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie sprzedającego.
  3. Zamówione piwo można odebrać osobiście kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia w godz. 8:00 – 18:00 w siedzibie browaru – ul. Milicka 32, 55-100 Trzebnica po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 693 868 608.
  4. Wysyłki za granicę są wyceniane indywidualnie na zapytanie drogą mailową. Piwo nie może być przedmiotem wysyłki.
  5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
  6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi indywidualnie przy składaniu każdego Zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki uzależniona jest od zakupionego Towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych Towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z kosztami dostawy na stronie koszyka Sklepu – po dodaniu wybranych Towarów do koszyka. Na podanej stronie Sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla Towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Na każdy sprzedany Towar oraz piwo wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
  2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić w siedzibie firmy (przy odbiorze Towaru), przelewem na konto bankowe Sklepu (wysyłane na adres e-mail Klienta po złożeniu Zamówienia), lub korzystając z usługi płatności online.
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAYU S.A.
  4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu www.payu.pl.
  5. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PAYU S.A.
  6. W przypadku Zamówienia płatnego przelewem na konto, płatności elektronicznych opłatę w całości należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia przez Sklep Zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.
  7. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
  8. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na koncie.
  9. Płatność za zamówione piwo może nastąpić wyłącznie w siedzibie firmy (przy odbiorze osobistym piwa) gotówką lub kartą za pomocą terminala płatniczego.
  10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta drogą internetową (przelew, PayU) sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy kupującego zgodnie z wybraną metodą płatności najpóźniej w terminie 14 dni roboczych.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie klientom będącym osobami fizycznymi.
  3. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
  4. Aby odstąpić od umowy konsument może skorzystać z przygotowanego wzoru lub napisać oświadczenie osobiści i złożyć je: pisemnie na adres: Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana ul. Milicka 32, 55-100 Trzebnica lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@browar4sciany.pl
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. PROCEDURA REKLAMACJI
  1. Produkty posiadają gwarancję producenta, na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może skorzystać także z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
  2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy lub bezpośrednio u producenta.
  3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym do pobrania na dole regulaminu.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
  5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 
  6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
  7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  8. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  10. 7.10.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  11. 7.11.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI
  1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji.
  2. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia wraz z Klientem.
  3. Jeżeli produkt ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
  2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
  3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji
  4. W wypadku gdyby którekolwiek z ustaleń regulaminu nie były jasne zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@browar4sciany.pl
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana, ul. Milicka 32, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151708055 (dalej: Administrator).
  2. Dane osobowe gromadzone są w celu obsługi zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej (między innymi przyjmowania zamówień i wysyłki towarów) oraz rozpatrywania reklamacji.
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. B RODO – jest ono niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (przyjęcie zamówienia) oraz do wykonania umowy (realizacja zamówienia poprzez wysyłkę zamówionego towaru).
  4. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku obejmujących między innymi przetwarzanie Państwa danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. księgowy, informatyk).
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody z zastrzeżeniem konieczności przechowywania Państwa danych przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami dotyczącymi rachunkowości – obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
  7. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
  8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sposób przetwarzania Państwa danych będzie niezgodny z prawem.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; brak podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży.
  10. W oparciu o Państwa dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 1. Informacje ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych, oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczącego tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych prosimy o mail na podany adres e-mail: sklep@browar4sciany.pl

 1. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane?

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zamówienia z odbiorem osobistym lub zakupów w naszym sklepie internetowym www.browar4sciany.pl („SKLEP”) lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej SKLEPU. SKLEP prowadzi działalność w oparciu o udostępniony regulamin.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana, ul. Milicka 32, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151708055 w dalszej części nazywana ADMINISTRATOREM.

 1. Jak mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych osobowych?

Najlepiej mailowo: sklep@browar4sciany.pl lub listownie pod adresem: Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana, ul. Milicka 32, 55-100 Trzebnica

 1. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jeżeli skorzystacie Państwo z naszego sklepu, będziemy przetwarzać państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów ze sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez akceptację regulaminu sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Państwu zakupionych towarów; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy;
 • w celu prowadzenia Państwa konta na stronie sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu. Założenie konta w sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazanych przez Państwo danych, w tym historii Państwa zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.
 • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji.
 • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników sklepu.
 • w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt z nami. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Państwa zgody.

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane nam Państwo udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia.  Nie podanie wymaganych przez Państwo danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Państwo zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, będziecie Państwo mogli ją cofnąć w każdym czasie.

 1. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwo towarów:

 • w zależności od wyboru przez Państwo sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Państwa dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów: • Inpost S.A., • Poczta Polska S.A., • innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Państwo towarów w sklepie.
 • w zależności od wyboru przez Państwo sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Państwa dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom: • jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrali Państwo „za pobraniem”, • operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Państwo towary.
 • ponadto Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu
 • możemy także udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przekazane przez Państwo dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

 • niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.
 • w razie, gdy zgłosicie Państwo żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.
 1. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

 • prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane, prosimy skontaktować się z nami przesyłając informację pod adres sklep@browar4sciany.pl, chętnie na nie odpowiemy,
 • prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych na Państwa koncie w sklepie. Mogą tam Państwo edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyli Państwo konta w sklepie, prosimy skontaktować się z nami. Prosimy o mail do naszego administratora z prośbą dostępu do Państwa danych – przekażemy informacje jakie są to dane. Przetworzymy je wówczas lub zaktualizujemy je na Państwa prośbę.
 • na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu również prawo do:  
  • usunięcia danych – jeżeli chcecie Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, prosimy napisać do nas prośbę o usunięcie Państwa konta w sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,  
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
  • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.

Możecie Państwo wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z naszym administratorem: sklep@browar4sciany.pl

 1. W jakim czasie uzyskacie Państwo od nas odpowiedź?

Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Państwa żądania, oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Państwa danych. W każdym wypadku powinni Państwo od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Państwa żądania. W tym terminie udzielimy Państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

 1. Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo też wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych lub chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, prosimy napisać bezpośrednio do naszego administratora: sklep@browar4sciany.pl.

 1. Cookies I dane eksploatacyjne

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

 • identyfikacja serwisu, z którego nastąpiło logowanie do sklepu internetowego
 • zapisywanie produktów dodanych do koszyka
 • zapisywanie danych potrzebnych do finalizacji zamówienia, dane logowania do sklepu internetowego
 • dopasowywanie zawartości strony do indywidualnych preferencji odbiorcy (odnośnie kolorów, wielkości czcionki, wyglądu strony) jak również optymalizacja stron sklepu internetowego
 • zbieranie anonimowych danych wykazujących sposób w jaki strona jest wykorzystywana

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres ip, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 1. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.browar4sciany.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
  Pliki cookies (tzw.”ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.browar4sciany.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. W ramach serwisu internetowego www.browar4sciany.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu www.browar4sciany.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.browar4sciany.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Operator sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej.